Novi program usposabljanja

STROKOVNJAK ZA UVAJANJE IN VODENJE PROJEKTOV S PODROČJA

DIGITALIZACIJE in AVTOMATIZACIJE PROIZVODNIH PROCESOV

1)      Namen usposabljanja in ciljna skupina:

Digitalizacija in avtomatizacija procesov partnerskih podjetij kompetenčnega centra KOC MAT 2.0 predstavlja nujo, ki jo morejo podjetja učinkovito izvesti, če želijo ohraniti položaj izvozno naravnanega proizvajalca, sposobnega konkurirati v spremenjenih tržnih pogojih. Predvsem pa ohraniti ali izboljšati svojo pozicijo v verigi vrednosti. Ključni izziv, s katerim se podjetja trenutno srečujejo, je ohranjanje ali izboljševanje svojega tržnega položaja, ohranjanje pozicije TIER 1 dobavitelja, kako iz TIER 2 dobavitelja postati TIER 1 dobavitelj in si tako dolgoročno zagotoviti posel s tujimi korporacijami ter kako razvijati lastne storitve in proizvode na način, da lahko ob upoštevanju okoljske politike in zagotavljanja ustreznih pogojev za delo konkurirajo tekmecem. Podjetja, ki ne bodo sposobna naprej ustrezno optimizirati procesov, določiti ključnih kazalnikov uspešnosti, načina njihovega merjenja in spremljanja učinkovitosti proizvodnje ter nato izpeljati digitalizacijo in avtomatizacijo procesov, bodo kmalu postala nekonkurenčna in ne bodo več izpolnjevala pogojev za dobavljanje izdelkov in storitev ključnim industrijam, kot so npr. avtomobilska, farmacevtska in letalska industrija.

Zato smo pripravili usposabljanje, katerega namen je usposobiti strokovnjake v podjetjih za samostojno in učinkovito vodenje projektov s področja digitalizacije in avtomatizacije proizvodnih procesov.

Ciljna skupina usposabljanja so vodje področja digitalizacije, vodje proizvodenj in tehnični direktorji.

2)      Cilji usposabljanja:

-Usposobiti udeležence za samostojno vodenje projektov digitalizacije procesov v podjetju.

-Gradnja kompetenc s področja uvajanja in vodenja procesov digitalizacije in avtomatizacije v proizvodnih podjetjih.

3)      Gradnja kompetenc:

V sklopu novega programa usposabljanja bodo udeleženci gradili 4 ključne kompetence – skladno s Kompetenčnim modelom razvoj kadrov KOC MAT iz leta 2018:

1.       Upravljanje proizvodnih procesov s pametnimi orodji in sistemi (avtomatizacija in robotizacija)

Opis kompetence: Oseba zna upravljati proizvodni proces s pametnimi orodji. Pozna in razume principe in načine vitke proizvodnje ter organizacijske modele in uporablja podporna orodja. Zna identificirati izgube v celotnem procesu in jih eliminirati ter oblikovati strategijo in načrtovati uvajanje vitke proizvodnje, s ciljem odpraviti potrate, pri čemer uporablja znanje o delovanju proizvodnega procesa za odpravljanje slabosti in doseganje čim večje učinkovitosti z uvedbo izboljšanih tehnoloških rešitev. Obvlada načrtovanje avtomatizacije in robotizacije tehnoloških in proizvodnih procesov ter povezanost teh procesov  skozi digitalizacijo skladno z zahtevnostmi, predpisi in značilnostmi procesov, pri čemer obvlada področje planiranja izrabe kapacitet ter določanje porabe materiala, energije in časa za izdelavo. Učinkovito upravlja avtomatizirane in robotizirane procese.

2.       Uporaba naprednih programskih orodij in tehnologij

Opis kompetence: Oseba uporablja simulacijska programska orodja za vodenje proizvodnje,  načrtovanje in spremljanje proizvodnje (npr. simulacija litja in napetostnih stanj …),  naročanje novih tehnologij, sledenje materiala in izvedbo študij izvedljivosti. Obvlada uporabo programske opreme za oblikovanje novih proizvodov. Obvlada uporabo programske opreme za načrtovanje in spremljanje vzdrževanja. Pozna in uporablja posebne in aditivne tehnologije ter ustrezno izbere tehnologijo glede na želene lastnosti proizvoda in namenskost (npr. 3D tisk, oblikovanje z brizganjem …). Pozna orodja virtualne resničnosti in obogatene resničnosti.

3.       Digitalizacija poslovanja in informacijskih sistemov

Opis kompetence: Oseba uporablja digitalne tehnologije za spremljanje proizvodnih procesov, za nadgradnjo proizvodnje in poslovnih procesov. Načrtuje in opredeli vse korake in vire za digitalizacijo poslovanja. Ustrezno uporablja aplikacije v okviru interneta stvari, kjer ljudje, stroji in  naprave komunicirajo med sabo za nadzor in spremljanje ter pridobivanje podatkov. Obvlada zagotavljanje kibernetske varnosti in skrbi za vse na to vezane procese. Obvlada obdelovanje podatkov (»BIG DATA«) in interpretira njihov pomen.

4.       Digitalna pismenost

Opis kompetence: Oseba suvereno, na naprednem nivoju uporablja digitalne naprave, pametne in avtomatizirane digitalne stroje, tehnologijo in/ali programsko opremo in programe, vezano na delo s podatki ter izvedbo delovnih nalog, pri čemer skrbi za varovanje osebnih podatkov. S pomočjo digitalnih naprav ustrezno vodi evidence, drugo dokumentacijo in spremlja procese ter postopke. Uporablja različne načine iskanja informacij, zmožen je hitrega filtriranja in urejanja digitalnih informacij, pri čemer presoja njihovo zanesljivost, vrednost in uporabnost. Ustrezno manipulira in upravlja s podatki v digitalnih medijih, uporablja skupne aplikacije in digitalne medije z namenom učinkovitejšega opravljanja dela. Obvlada uporabo digitalnih orodij za komunikacijo in prezentacijo informacij ter izbere primeren način komunikacije glede na situacijo in vsebino dela.

Dodatno bodo udeleženci v sklopu programa izboljšali tudi naslednje kompetence:

5.       Uvajanje proizvodnih procesov s pametnimi orodji in sistemi (avtomatizacija in robotizacija procesov)

6.       Določitev ključnih kazalnikov uspešnosti (skladno z ISO standardom 22400)

7.       Sposobnost izvedbe ocene pripravljenosti podjetja na uvedbo industrije 4.0

8.       Zagotavljanje varnosti strojev in uporabe zaščitnih mehanizmov proti vdorom v stroje

9.       Zagotavljanje varnosti podatkov

10.     Poznavanje uvedbe energetskega managementa v organizaciji

11.      Osnovno poznavanje sistemov umetne inteligence in možnosti aplikacije teh sistemov v proizvodnih procesih

12.     Osnovno poznavanje poslovne analitike

4)      Trajanje usposabljanja: 50 pedagoških ur
5)      Pogoj za pridobitev certifikata Strokovnjak za uvajanje in vodenje projektov s področja digitalizacije in avtomatizacije proizvodnih procesov: Udeležba na vsaj 8-ih od 10-ih modulov, oz. vsaj 80-% udeležba na vseh predavanjih.
6)      Sestava programa: Program usposabljanja je sestavljen iz 10 modulov.
PROGRAM USPOSABLJANJA
Modul 1: Uvod v digitalizacijo
·         Vsebina

·         Kaj je digitalizacija?
·         Industrija 4.0 – Naslednji nivo proizvodnje
·         Integracija digitalizacije v procese vrednostne verige
·         Digitalni dvojčki
·         Platforme v oblaku – MindSphere
·         “The Digital Enterprise” – primer digitalizacije v realnosti

·         Gradnja kompetenc:

·         Digitalna pismenost

·         Digitalizacija poslovanja in informacijskih sistemov

·         Uporaba naprednih programskih orodij in tehnologij

·         Upravljanje proizvodnih procesov s pametnimi orodji in sistemi (avtomatizacija in robotizacija)

·         Trajanje in datum

o   9.00-14.00, 5 pedagoških ur, 12. februar 2020

·         Lokacija

o   Ljubljana, sedež podjetja Siemens, Letališka cesta 29 c

·         Predavatelji

Mag. Rok Koren, skupina Siemens

Modul 2:  Procesi in sodobne rešitve s področja upravljanja kot izhodišče za digitalizacijo podjetij   
·         Vsebina

o   Sodobne managementske rešitve za podporo digitalizacije procesov oz. podjetij

o   Vitka proizvodnja kot temelj digitalizacije podjetij

o   Faze digitalizacije podjetja – od začetne do ekspertne ravni

o   Ključni izzivi managementa v okviru digitalizacije podjetij

o   Pripravljenost podjetja na industrijo 4.0 (tj. izvedba ocenjevanja pripravljenosti) – vprašalnik University of Warwick

o   Procesi kot izhodišče za določanje KPI, merjenje učinkovitosti zaposlenih ter zasnovo in implementacijo »MES« sistema

·         Gradnja kompetenc

·         Digitalizacija poslovanja in informacijskih sistemov

·         Sposobnost izvedbe ocene pripravljenosti podjetja na uvedbo industrije 4.0

·         Trajanje in datum

o   9.00-14.00, 5 pedagoških ur, 5. marec 2020

·         Lokacija

o   Slovenska Bistrica, Izobraževalni center Impol, Partizanska ulica 38

·         Predavatelji

Prof. dr. Zlatko Nedelko, prof. dr. Simona Šarotar Žižek , UNI MB, EPF

Modul 3: Ključni kazalniki uspešnosti (KPI) in digitalizacija procesov
·         Vsebina

·         Predstavitev razlogov za obravnavo in izhodišča postavljanja KPI

·         Ključni kazalniki uspešnosti (skladno z ISO standardom 22400)

·         Uporaba KPI kot orodja za načrtovanje in razvoj kompetenc

·         Predstavitev KPI na različnih nivojih podjetja (procesna, proizvodna in poslovna raven)

·         Proces implementacije KPI

·         Management procesov in načrtovanje poslovnih virov – ERP

·         Informacijske rešitve za podporo poslovanju

·         Primeri uporabe kazalnikov v proizvodnih podjetjih

·         Primer digitalizacije proizvodnega podjetja

·         Koristi od uporabe KPI v podjetjih

·         Gradnja kompetenc

·         Določitev ključnih kazalnikov uspešnosti (skladno z ISO standardom 22400)

·         Digitalizacija poslovanja in informacijskih sistemov

·         Trajanje in datum

o   9.00-14.00, 5 pedagoških ur, 12. marec 2020

·         Lokacija

o   Slovenska Bistrica, Izobraževalni center Impol, Partizanska ulica 38

·         Predavatelji

Prof. dr. Zlatko Nedelko, prof. dr. Simona Šarotar Žižek , UNI MB, EPF 

Modul 4: Avtomatizacija proizvodnih procesov (od senzorja do MES-a)
·         Vsebina

·         Uporaba programirljivih krmilnikov v avtomatizaciji
·         Principi in uporaba tehnoloških objektov za nadzor hitrosti in pozicioniranje, kinematika s tehnološkim krmilnikom
·         Operaterski paneli in SCADA
·         Zagotavljanje varnosti strojev z uporabo fail-safe krmilnikov

·         Gradnja kompetenc

·         Uvajanje proizvodnih procesov s pametnimi orodji in sistemi (avtomatizacija in robotizacija procesov)

·         Uporaba naprednih programskih orodij in tehnologij

·         Trajanje in datum

o   9.00-14.00, 5 pedagoških ur, 2. 4. 2020

·         Lokacija

o   Ljubljana, sedež podjetja Siemens, Letališka cesta 29 c

·         Predvideni predavatelji

Andrej Brečko

Andrej Lazovič

Toni Zupančič

Jernej Culetto,

skupina Siemens

Modul 5: Digitalizacija in avtomatizacija proizvodnih procesov v praksi – VoestAlpine v Linzu
·         Vsebina

o   Predstavitev podjetja VoestAlpine

o   Predstavitev procesov digitalizacije in avtomatizacije v podjetju VoestAlpine

o   Ogled proizvodnje

·         Gradnja kompetenc

·         Upravljanje proizvodnih procesov s pametnimi orodji in sistemi (avtomatizacija in robotizacija)

·         Digitalizacija poslovanja in informacijskih sistemov

·         Trajanje in datum

o   10.00-17.00, 5 pedagoških ur, 16. 4. 2020

·         Lokacija

o   VoestAlpine, Linz, Avstrija, Voestalpine-Straße 34020 Linz

·         Predavatelji

VoestAlpine – predavatelja še sporočijo

Modul 6: Zagotavljanje varnosti podatkov in zaščita pred vdori v stroje (OT – operational technology network)
·         Vsebina

·         Primerjava IT in OT omrežja

·         Infrastruktura OT omrežji

·         Industrial Security in upravljane z industrijskimi omrežji

·         Digitalni dvojčki – primeri uporabe digitalnih dvojčkov v praksi

Gradnja kompetenc

·         Zagotavljanje varnosti podatkov

·         Digitalizacija poslovanja in informacijskih sistemov

·         Trajanje in datum

o   9.00-14.00, 5 pedagoških ur, 13. 5. 2020

·         Lokacija

o   Ljubljana, sedež podjetja Siemens, Letališka cesta 29 c

·         Predavatelji

Boštjan Virant

Primož Modrijan

Matjaž Demšar, skupina Siemens

Modul 7: Digitalizacija in zagotavljanje energetske učinkovitosti proizvodnih procesov
·         Vsebina

·         Energetski management in digitalizacija
·         Implementacija energetskega managementa v praksi
·         Procesna merilna oprema za implementacijo EMS
·         Demonstracija

·         Gradnja kompetenc

·         Poznavanje uvedbe energetskega managementa v organizaciji

·         Digitalizacija poslovanja in informacijskih sistemov

·         Trajanje in datum

o   9.00-14.00, 5 pedagoških ur, 28. 5. 2020

·         Lokacija

o   Ljubljana, sedež podjetja Siemens, Letališka cesta 29 c

·         Predavatelji

Andrej Lazovič

Aljoša Doberšek, skupina Siemens

Modul 8: Digitalizacija in product lifecycle management
·         Vsebina

·         Kaj je PLM?
·         Kako se PLM vključuje v digitalizacijo
·         Od zasnove do izvedbe
·         Primeri uvedbe PLM

·         Gradnja kompetenc

·         Uvajanje proizvodnih procesov s pametnimi orodji in sistemi (avtomatizacija in robotizacija procesov)

·         Digitalizacija poslovanja in informacijskih sistemov

·         Trajanje in datum

o   9.00-14.00, 5 pedagoških ur, 1. 10. 2020

·         Lokacija

o   Ljubljana, sedež podjetja Siemens, Letališka cesta 29 c

·         Predavatelji

Rok Koren
Juraj Medzihradsky
Dic Michal
Stano Ivan
Lenčak Peter, skupina Siemens
Modul 9: Avtomatizacija proizvodnje z metodami umetne inteligence
·         Vsebina

·         Katere metode umetne inteligence je trenutno možno uvesti v praksi na področju avtomatizacije proizvodnje

·         Prikaz praktičnih primerov uvedbe avtomatizacije proizvodnje z metodami umetne inteligence

·         Pogled naprej: Katere metode umetne inteligence bo v avtomatizacijo proizvodnje možno implementirati v roku 2 let

·         Gradnja kompetenc

·         Osnovno poznavanje sistemov umetne inteligence in možnosti aplikacije teh sistemov v proizvodnih procesih

·         Uvajanje proizvodnih procesov s pametnimi orodji in sistemi (avtomatizacija in robotizacija procesov)

·         Trajanje in datum

o   9.00-14.00, 5 pedagoških ur, 20. marec 2020

·         Lokacija

o   Ljubljana, GZS

·         Predavatelji

Dr. Marko Grobelnik, Institut Jožef Štefan          

Modul 10: Učinkovita poslovna analitika (BI)
·         Vsebina

·         Poslovna analitika, definicija in področja uporabe

·         Mesto analitike v upravljanju sodobne organizacije

·         Vrste analitike

·         Projekt vpeljave v organizacijo in ključni dejavniki uspeha

·         Praktični primeri rešitev

·         Gradnja kompetenc

·         Osnovno poznavanje poslovne analitike

·         Digitalna pismenost

·         Trajanje in datum

o   9.00-12.30, 4 pedagoške ure, junij 2020

·         Lokacija

o   Ljubljana, sedež podjetja Siemens, Letališka cesta 29 c

·         Predavatelj

Klemen Kovačič, ResEvo, d. o. o.                             

Novi program usposabljanja
STROKOVNJAK ZA UVAJANJE IN VODENJE PROJEKTOV S PODROČJA DIGITALIZACIJE in AVTOMATIZACIJE PROIZVODNIH PROCESOV

PRIJAVNICA NA USPOSABLJANJE

 STROKOVNJAK ZA DIGITALIZACIJO IN AVTOMATIZACIJO PROIZVODNIH PROCESOV

Usposabljanje se izvaja v okviru projekta KOC MAT 2.0 in je za udeležence brezplačno.

Vsakega modula se lahko udeleži največ 25 udeležencev; 10 mest je rezerviranih za udeležence, ki se prijavijo na celotni program usposabljanja in bodo obiskali vse module. 15 mest je rezerviranih za udeležence, ki se bodo udeležili posameznega modula. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest – upoštevali bomo vrstni red prijav, oddanih na e-mail: urska.kukovic@kadring.si. Več info: Urška Kukovič Rajšp, projektna pisarna, 040-602-491.

Prijavljam se na:

Strinjam se, da se moji osebni podatki (ime in priimek, elektronski naslov, delovno mesto, podjetje) shranjujejo pri Kadringu, d. o. o., in se uporabljajo za namene, povezane s tem usposabljanjem in izvedbo projekta KOC MAT 2.0. Moji osebni podatki se ne bodo posredovali tretjim osebam.

Strinjam se, da se fotografije in filmi, narejeni med usposabljanjem, lahko uporabijo za sporočila za javnost ter na socialnih medijih in spletnih straneh KOC MAT 2.0 in podjetja Kadring, d. o. o.

Navedeno soglasje lahko kadar koli umaknem v pisni obliki na e-naslov: urska.kukovic@kadring.si

PRIJAVNICA NA USPOSABLJANJE

STROKOVNJAK ZA DIGITALIZACIJO IN AVTOMATIZACIJO PROIZVODNIH PROCESOV

Usposabljanje se izvaja v okviru projekta KOC MAT 2.0 in je za udeležence brezplačno.

Vsakega modula se lahko udeleži največ 25 udeležencev; 10 mest je rezerviranih za udeležence, ki se prijavijo na celotni program usposabljanja in bodo obiskali vse module. 15 mest je rezerviranih za udeležence, ki se bodo udeležili posameznega modula. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest – upoštevali bomo vrstni red prijav, oddanih na e-mail: urska.kukovic@kadring.si. Več info: Urška Kukovič Rajšp, projektna pisarna, 040-602-491.

Prijavljam se na:

Prijavljam se na:

Navedeno soglasje lahko kadar koli umaknem v pisni obliki na e-naslov: urska.kukovic@kadring.si

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.