Povzetek kratke ankete pregleda stanja v času COVID-19

GZS je v sodelovanju s SRIP MATPRO objavil anketo o razvoju človeških virov v času COVID-19, v kateri je sodelovalo večje število partnerskih podjetij projekta KOC MAT 2.0.

Zanimalo jih je, kakšno je stanje v podjetjih na področju razvoja človeških virov in kaj je za podjetja trenutno najbolj v ospredju ter na kaj se bodo osredotočali v prihodnjih letih.

Podjetja največ pozornosti trenutno posvečajo področju varovanja zdravja na delovnem mestu in reorganizaciji zaposlenih ter optimizaciji poslovanja.

Izzive v naslednjih dveh letih podjetja vidijo na področju varovanja zdravja na delovnem mestu, formiranja novih verig vrednosti, načrtovanja in vpeljevanja industrije 4.0 v proizvodne procese, tržnih kanalov, reorganizacije zaposlenih, vpeljave digitalizacije, vlaganja v razvoj novih produktov, raziskav in razvoja ter obvladovanju stroškov.

Podjetja ocenjujejo, da zaposleni trenutno najbolj potrebujejo kompetence na področju digitalne pismenosti, kompetence IKT (Veliki podatki, kibernetska varnost, poslovna analitika …), vodenja na daljavo, kriznega vodenja in upravljanja, novih poslovnih modelov ter agilnost in sposobnost hitrega odzivanja na spremembe.

Podjetja ocenjujejo, da bodo zaposleni v prihodnosti potrebovali kompetence na področju digitalne pismenosti, kompetence IKT (Veliki podatki, kibernetska varnost, poslovna analitika, …), kompetence za vpeljavo industrije 4.0, kompetence na področju komunikacije in timskega dela ter sodelovanja.

Na področju razvoja človeških virov bo polovica anketiranih podjetij v prihodnjih dveh letih vlagala v ključni kader (55%), 18% podjetij se bo intenzivno, 9% pa zelo intenzivno ukvarjalo z razvojem kompetenc kadrov, 9% podjetij bo vlagalo v razvoj kompetenc le osnovni kader, nujno potreben za obstoj podjetja, 9% podjetij pa ne bo vlagalo v razvoj kadrov.

Podjetja v večji meri menijo, da imajo napovedane potrebe po kompetencah SRIP MATPRO srednjo relevantnost v trenutni situaciji, 12% podjetij ocenjuje, da je relevantnost visoka.

Podjetja na področju razvoja človeških virov SRIP MATPRO najbolj zanimajo področja krožnega gospodarstva (34%), agilnost in opolnomočenje zaposlenih (33%) ter pridobivanje znanj s področij metalurgije, materialov, IKT, tujih jezikov, uporabnih veščin s pomočjo APZ programov za ogrožena delovna mesta ter področja EU projektov (33%).

Podjetja si želijo sodelovati v SRIP MATPRO aktivnostih za razvoj človeških virov na način kombiniranja srečanj v živo in na daljavo (89%).